Přeskočit na obsah

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)
Kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře uděluji coby subjekt údajů souhlas SPOLEČNĚ PRO LIDI z. s. („Správce“) se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů. Prohlašuji, že můj souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.
Kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře uděluji coby subjekt údajů souhlas SPOLEČNĚ PRO LIDI z. s. („Správce“) se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů. Prohlašuji, že můj souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

Konkrétně uděluji Správci souhlas se zpracováním svých následujících osobních údajů:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • adresa trvalého pobytu;
 • číslo bankovního účtu;

a to pro účel, kterým je podpora financování volební kampaně kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023 (případně v roce 2022, nastane-li volba prezidenta dříve) a plnění souvisejících zákonných povinností.

Souhlas uděluji na dobu 10 let od jeho udělení. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

1) Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování je:

 1. souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě subjektů údajů, kteří udělili souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách stredulanasprezident.cz.
 2. plnění právních povinností Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, případně oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (spočívající v podpoře kandidatury Josefa Středuly), v případě subjektů údajů, kteří vyplnili a podepsali petici na podporu kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky.

3) Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 1. podpora financování volební kampaně kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023 (případně v roce 2022, nastane-li volba prezidenta dříve) a plnění souvisejících zákonných povinností v případě subjektů údajů, kteří udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách stredulanasprezident.cz.
 2. shromažďování podpisů na petici na podporu kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023 (případně v roce 2022, nastane-li volba prezidenta dříve) a plnění souvisejících zákonných povinností v případě subjektů údajů, kteří vyplnili a podepsali uvedenou petici.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

1) Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Subjektem údajů je fyzická osoba, která Správci poskytla svoje osobní údaje v souvislosti s připojením svého podpisu na petici na podporu kandidatury Josefa Středuly na prezidenta republiky nebo která udělila svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách stredulanasprezident.cz.

2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování je:

 1. souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě subjektů údajů, kteří udělili souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách stredulanasprezident.cz.
 2. plnění právních povinností Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, případně oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (spočívající v podpoře kandidatury Josefa Středuly), v případě subjektů údajů, kteří vyplnili a podepsali petici na podporu kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky.

3) Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 1. podpora financování volební kampaně kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023 (případně v roce 2022, nastane‑li volba prezidenta dříve) a plnění souvisejících zákonných povinností v případě subjektů údajů, kteří udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách stredulanasprezident.cz.
 2. shromažďování podpisů na petici na podporu kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023 (případně v roce 2022, nastane‑li volba prezidenta dříve) a plnění souvisejících zákonných povinností v případě subjektů údajů, kteří vyplnili a podepsali uvedenou petici.

4) Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

Správce zpracovává následující kategorie osobní údajů:

 1. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti a vlastnoruční podpis v případě subjektů údajů, kteří vyplnili a podepsali petici na podporu kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky;
 2. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a číslo bankovního účtu v případě subjektů údajů, kteří udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhla internetových stránkách stredulanasprezident.cz.
případně další osobní údaje, obdrží‑li Správce k jejich zpracování souhlas nebo získá‑li jiný právní základ pro jejich zpracování.

5) Příjemci osobních údajů

Příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou SPOLEČNĚ PRO LIDI z. s.
Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

6) Doba zpracovávání osobních údajů

V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti Správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude‑li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán.

7) Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se subjektu údajů týkají a které subjekt údajů poskytl Správci. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).
8) Kontaktní údaje Správce v otázkách zpracování osobních údajů
Správce lze v otázkách zpracování osobních údajů kontaktovat na e‑mailové adrese: info@stredulanasprezident.cz.